Sat & Ankur.

Sikh ceremony at Gurdwara Khalsa Jatha, London.